iAM Jobs

 

אחריות דיווח כספי בחברה
אחריות חשבונאית על דיווחי יחידות-הפקת דוחות רווח והפסד ( חודשי/רבעוני/שנתי) ,אומדנים, מלאים, הכנת תקציב/תר"ש , ניתוחי רווחיות וכו'.
רפרנט הכרה בהכנסה כלל חברה –נאותות רישום חשבונאי חודשי/רבעוני/שנתי ברמת החברה במאוחד וברמת מגזרי פעילות.
רפרנט רכוש קבוע- נאותות רישום השקעות –הכרה בהשקעות /הוצאות ולהיפך. פיקוח ודיווח על יישום . ריכוז תקציב /תר"ש השקעות מול הגרומים השונים בחברה.
חבר בצוות הכנת תקציב החברה האם במאוחד.
חבר בצוות הכנת דוחות כספיים, דוח דירקטוריון, ודוח תיאור עסקי החברה, דוחות
אומדן רווח והפסד-חודשי/ רבעוני/ ושנתי.
אחריות על הדיווח הכספי וחשבונאי בחברות הבנות-
אחריות על רישומי הנהלת חשבונות של החברות בנות לרבות ניהול כרטיסים וחשבונות, רישומי ספקים, מוסדות פקודת משכורת וכיו"ב.
הפקת דוחות כספיים לחברות הבנות
הכנת תוצרים לדוח מס שנתי.
פיקוח וניהול העבודה המקצועית של אנשי הכספים או נותני שירותים בתחום בחברות בנות.
ניתוחים וחישובים פיננסיים, חשבונאיים וכלכליים לפי הצורך-
כללי-
בקרה על קיום נהלי החברה בתחום הפעילות הכספית.
ניתוחים חשבונאיים/כלכליים/פיננסיים/תמחיר בהתאם לנדרש בפעילות לעיל.
כל מטלה נדרשת ע"י הממונה הישיר.

תואר ראשון בחשבונאות .
תעודת רואה חשבון מוסמך
1-3 שנות ניסיון כחשב /עוזר חשב
בחברה תעשייתית ו/או מסחריות
אנגלית ברמה גבוהה
שליטה באקסל ברמה גבוהה מאוד
שליטה פאואר פוינט וורד ברמה גבוהה.