iAM Jobs

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית בדירוג 7 בסולם החברות הממשלתיות. החברה משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה עומד על כ- 200 מלש"ח.

תיאור תמציתי של התפקיד:
אחריות על ניהול והובלת תהליכי החדשנות והצמיחה בחברה, לצורך שיפור ופיתוח התהליכים, המוצרים והשירותים של החברה, ולקידום צמיחת החברה בהתאם לאסטרטגיית החברה.
ריכוז פעילות קהילת חדשנות בינאגפית ויצירת מסגרת לקידום שיתופי פעולה ותהליכי הטמעת חדשנות וצמיחה, מול לקוחות החברה ובעלי עניין נוספים בהם חברות טכנולוגיה, גופי אקדמיה, ממשל ורגולציה, בארץ ובחו"ל. ניהול הקשר והממשקים מול בעלי העניין, בתיאום עם הגורמים המקצועיים בחברה.
אחריות על ניהול וביצוע עבודת מטה, בניית תוכנית עבודה רב שנתית, התומכת ביעדי הצמיחה של החברה ובמטרה ליישם את התכנית האסטרטגית, ובכלל זה גיבוש, וניהול תוכנית השקעות רבשנתית.
אחריות על גיבוש, איפיון, יישום והטמעת תוכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית של החברה.
אחריות להקמת תשתית נתונים למידה וידע, לרבות גיבוש מדדים ויעדים (KPI’s) ומעקב ובקרה אחר ביצוע ועמידה ביעדים. מעקב אחר שינויים ומגמות בארץ ובעולם בנושאים שבתחום אחריותו/ה.
איתור הזדמנויות לחדשנות ויזמות עסקית, יצירת תשתית ארגונית תומכת ומעודדת חדשנות למען קידום אסטרטגיית החברה.
קידום והטמעת תהליכים לביסוס תרבות ארגונית תומכת חדשנות בחברה.
התפקיד כולל נוכחות ברמה שבועית במפעל החברה בנאות חובב.

הגשת מועמדות דרך הלינק הבא בלבד:
https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=6DC495EC-0F74-4DD4-9713-33B3B897CF68
לא יאוחר מיום 12/8/2020.