iAM Jobs

 

• התווית מדיניות, תהליכי בקרה ותיקוף בכל הקשור לתהליך המיון בארגון.
• אחריות למקצועיות תהליך המיון במכבי לצורך בחירת העובדים המתאימים ביותר לתפקיד ולארגון, בהתאם לאסטרטגית ונהלי הארגון
• הטמעת המדיניות ויעוץ להנהלת מערך מש"א במטה ובמחוזות בתהליכי מיון
• הובלת תהליכי מיון מיוחדים/תפקידים ניהוליים בכירים, בהתאם לצרכים הארגוניים
• עדכון תהליכי וכלי מיון בהתאם לשינויים וצרכים עכשוויים
• אחריות וניהול על תהליכי עבודה מוגדרים במרכז הגיוס
• כתיבת ועדכון תיאורי תפקיד בהתאמה לכישורי העתיד ולמיתוג מעסיק
• אחריות על שיפור מיומנויות המיון בקרב מנהלים בארגון
• ריכוז ועדת מינויים לדרג מנהלי מחלקות
• שותפות והובלת תהליכים מחלקתיים
• אישורי קליטה מיוחדים
• אחריות על מכרזים והתקשרויות בתחום מיון וכ"א, בקרה על מימושם ועל התקשרויות עם ספקים חדשים
• הובלת פרוייקטים ייחודיים בהתאם לצרכים
• אחריות על מימוש תפיסת ההפעלה ובקרה על תפוקות במרכז הגיוס

התפקיד הוא תפקיד ניהולי –מקצועי. מנהלת ממשקי עבודה שוטפים עם מנהלי מש"א המחוזיים, כלל המנהלים בארגון, הנהלת אגף מש"א, עובדות מרכז הגיוס והמחלקה

• תואר שני, עדיפות בפסיכולוגיה תעסוקתית
• נסיון ניהולי ביחידת גיוס בארגון גדול – חובה
• נסיון במיון, וראיון כולל לתפקידים בכירים – חובה
• נסיון בבניה וביצוע מרכזי הערכה - יתרון