iAM Jobs

 

סיוע למטופל ולמשפחתו בתהליך הקליטה במוסד וההסתגלות ובכלל זה:
• ביצוע הערכה פסיכו- סוציאלית.
• בחירת מקומו הפיזי והחברתי של המטופל במוסד.
• הכנת תוכנית טיפול כוללנית, מעקב אחר ביצועה ועדכונה עד להסתגלות המטופל.
מתן למשפחת המטופל מידע על נהלי המוסד, הצוות, התפקידים והשירות.
הנחיית המשפחה לגבי מועדי ביקורים ותדירותם וילווה את המשפחה בכל תהליך הסתגלות המטופל.
יזום הפניית המטופל לביצוע הערכה קוגניטיבי ופעילות למינוי אפוטרופוס.
גיוס מתנדבים, שילובם והתאמת פעילותם, ליווי והדרכה למתנדבים.

הכשרה אקדמית מוכרת בתחום עבודה סוציאלית
רשום בפנקס העו"ס